خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

زمین لرزه ۶ ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.

زمین لرزه ۶ ریشتری در حوالی سفید سنگ خراسان رضوی باعث ایجاد خسارت در روستاهای فریمان ، دو قلعه و سرچشمه شد.
خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

خسارت زلزله در روستاهای فریمان ، دو قلعه ، سرچشمه

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)