تلاش ترامپ برای منحرف کردن اعضا از مسیر برجام!
معاون مرکزامنیت نوین آمریکا: ترامپ دستورکاری جز نابودی برجام ندارد!
طرح: فرهاد بهرامی
پسندیدن(0)نپسندیدن(0)